KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Depremden Zarar Gören Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yönelik Duyuru

DEPREMDEN ZARAR GÖREN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA

YÖNELİK YARDIM BAŞVURU SÜRECİ DUYURUSU

 

Bakanlığımızca "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

06.05.2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesindeAFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli illerinde ve Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan ve depremlerden zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla

  • proje yardımı kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projeleri, gerekli görülen diğer mimarlık ve mühendislik proje ve raporları ile zemin etüt raporlarına yardım sağlanması,
  • uygulama yardımı kapsamında ise Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunan projeler kapsamındaki tüm uygulama yardımı taleplerinin yanı sıra gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon taleplerinin de değerlendirilmeye alınması planlanmaktadır.

Bu kapsamda 2023 yılında yardımlardan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje ve uygulama yardımları için en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadartaşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmalarıgerekmektedir. Maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir.

Ayrıca 2023 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi de 15 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir.

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi)

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları

h) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen hasar tespit raporu

ı) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname

i) Projeyi hazırlayacak mimar veya firmanın tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi hazırladığına dair benzer iş deneyimini gösterir belge (Proje onayına dair Koruma Bölge Kurulu kararı, iş deneyim belgesi, vb.)

j) Taşınmazın kullanımına ilişkin olarak varsa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenmiş Turizm İşletmesi Belgesi, Basit Konaklama Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesi

 

Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi)

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

h) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen hasar tespit raporu

ı) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor

i) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları

j) Yaklaşık maliyeti 3.000.000 TL’nin üstündeki başvurular için uygulamayı yürütecek şahıs ve/veya firmanın tescilli taşınmaz kültür varlığı restorasyonu konularında benzer iş deneyimini gösterir belge (ilgili idareden alınan yazı, iş deneyim belgesi, vb.)

k) Taşınmazın kullanımına ilişkin olarak varsa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenmiş Turizm İşletmesi Belgesi, Basit Konaklama Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesi

 

Toplu yardım başvuruları için istenen belgeler;

a) İlgili yerel idare tarafından korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan ve toplu yardım kapsamında başvuruda bulunulacak her bir taşınmaz kültür varlığına ait (yardımın konusuna göre yukarıda belirtilen belgelerden oluşan) başvuru dosyaları,

b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakatnameleri

ç) Yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar,

d) Toplu yardım başvurusunda bulunulan alanda yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye Meclisi Kararı,

e) Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, proje kapsamındaki tescilli ve tescilli olmayan yapıların belirtildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli harita.

f) Proje kapsamındaki yapılara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen hasar tespit raporları

 

 

Yönetmelik metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20788&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Ayrıntılı bilgi için irtibat bilgileri:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - Yardım Şube Müdürlüğü

0 312 4706165 – 4706166 – 4706167 – 4706170 – 4706506