KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Duyuru

BAKANLIĞIMIZCA (GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN

DUYURU

29 Nisan 2021 tarih ve 31469 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda;

1- Sanat sezonu "her yılın 15 Ağustos günü ile bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönem" şeklinde tanımlanmıştır.

2- Özel tiyatroların e-devlet üzerinden erişilen sistemden yapacakları başvuru tarihleri her yıl 15 Haziran günü başlayıp 15 Temmuz günü sona erecektir.

3- Başvuruda mevcut belgelere ek olarak yönetmelikte belirtilen meslek kodlarından en az bir personel çalıştırdığına dair SGK İşe Giriş Bildirgesi / Sigortalı Hizmet Listesi talep edilecektir.

4- Değerlendirme Komisyonuna Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden bir temsilci dâhil edilmiş; tiyatro alanından yer alacak üyelerin sayısı da dörde yükseltilmiştir.

5- Değerlendirme ölçütlerine, başvuru sahibi özel tiyatronun salonunun bulunup bulunmadığı ve varsa kapasitesi ile projede yer alacak icracı ve yaratıcı sayısı hususları eklenmiştir.

6- Yardım alınan oyunun asgari sergilenme sayısı profesyonel kategori için 15, geleneksel kategori için 10 olarak belirlenmiştir.

7- Özel tiyatroların asgari oyun sergileme sayılarının pandemi, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayı ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

8-Yükümlülüklerini 2020-2021 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgelerin ç) bendinde belirtildiği şekilde il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmemesi hususu Bakanlık Makamının 05/05/2021 tarih ve E-36430652-149-1356903 Sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

9- Özel tiyatroların sanat sezonu bitiminde sunmakla yükümlü oldukları belgeleri her yıl 5 Haziran mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Yönetmelik eki raporda yer alan 10 Temmuz ifadesi, 5 Haziran olarak düzeltilmiştir.