KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Yardımı Başvuruları Basın Duyurusu

27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girenTaşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, 2019 yılı proje yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine son başvuru tarihinin 01.10.2018, proje uygulama yardımları için ise 28.12.2018 olarak belirlendiği Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce bildirilmiştir.     Bu nedenle; İlimiz dahilinde özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bakım ve onarımlarına yönelik 2019 yılı proje ve proje uygulamaları yardımından yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ile ilgili yönetmeliğin 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen belgelerle birlikte proje yardımı için 01.10.2018proje uygulama yardımı için ise en geç 28.12.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Proje Yardımı Başvurularında İstenen Belgeler (Madde 8)
a)
 Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C Kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni Tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi,

e) Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar

    tarafından hazırlanan rapor

ğ)Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h)Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12ncimaddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

 Proje uygulama Yardımı Başvurularında İstenen Belgeler (Madde 9)
a)
Yardım talebi başvurusu,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç)Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d)Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f)Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın Kadastral Durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışın ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12ncimaddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler. Kayseri kamuoyuna duyurulur.