KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Bimer Başvurusu

a)E- mail başvurusu

b)Ad, soyad, adres telefon numarası

1-15 gün içerisinde cevap verilir.

2

iktm38@kulturturizm.gov.tr

a)E- mail başvurusu

b)Ad, soyad, adres telefon numarası

1-15 gün içerisinde cevap verilir.

3

Süreli Olmayan Yayın Bandrol

(Kamu Kurumları)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete):

a)Başvuru dilekçesi

b)Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)

c)Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

d)Yetki belgesi

e)Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde)

f)Matbaa sertifikası numarası beyanı

g)Mali hakların devrine ya da kullanım yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerine verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

h)Banka dekontu

İnternet adresinden üyelik başvurusu yapılmasıi ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde

15 Dakika

4

Süreli Olmayan Yayın Bandrol

(Gerçek kişiler)


a)Başvuru dilekçesi

b)Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)

c)Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

d)Matbaa sertifikası numarası beyanı

e)Mali hakların devrine ya da kullanım yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerine verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

f)Banka dekontu

g)Matbaa yazısı

İnternet adresinden üyelik başvurusu yapılmasıi ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde

15 Dakika

5

Süreli Olmayan Yayın Bandrol

(Tüzel Kişiler)

a) Başvuru dilekçesi

b) Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)

c ) Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

d) Yayıncı sertifika numarası beyanı (Baçvurunun yayınevi olması halinde)

e) vergi numarası beyanı

f) matbaa sertifikası numarası beyanı

g) ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi

h) sicil gazetes
ı) Mali hakların devrine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplaerince verilen muvafakatname7mali hakların kullandırma yetkisini gösterir belge

i) banka dekontu

j) Matbaa yazısı

İnternet adresinden üyelik başvurusu yapılmasıi ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde

15 Dakika

NOT: Süreli olmayan yayın bandrol talepleri ve FSE Sertifikalandırma başvuru işlemleri www.telifhaklari.gov.tr web sitesinden gerçekleştirilir.

Tüm belgeler ikişer takım halinde getirilecektir.

Bandrol ücretleri, Ziraat Bankası (685.390.39810-5001) nolu hesaba yatırılır

6

Sertifika Talebi

( Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete:

Yayınevleri, kitap ve CD Satış Mağaza ve Standları, Sinema Salonları, Matbaalar, Fikir ve Sanat eseri Dağıtımı yapan İşyeri ve Araçları, Kitap ve Kırtasiye İşlemleri, Boş ve dolu olarak CD/DVD satan işlemler , Bilgisayar İşletim Sistemi ve Yazılım Satan her türlü işteri,

www.telifhaklari.gov.tr internet adresinden “Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu” işleminin yapılarak internet çıktısı ile birlikte:

a)Dilekçe

b)Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

c)Vergi numarası beyanı

d)Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)

e)Sicil Gazetesi

f)Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

g)Banka dekontu

Sertifika Talebi

(Kamu Kurumları)


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve ilgili mevzuat kapsamında Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete:

a)Dilekçe

b)Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

c)Yetki belgesi

d)Vergi numarası beyanı(iktisadi işletme işletmesi halinde)

e)Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

f)Banka dekontu


Not: Sertifika ücretleri Merkez Bankası 350121007-8 nolu hesaba yatırılır.

İnternet adresinden üyelik başvurusu yapılmasıi ve evrakların tam olarak ibraz edilmesi halinde

15 Dakika

7

Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi

07.11.1984 tarih ve 18568 sayılı Resmi Gazete’de yaynlanan Dev. Güz. San. Gal. Yönetmeliği:

a)Sergi açmak için salon tahsisi talebi dilekçesi.

b)Sergilenecek eserlerden örnek getirilmesi

c)Sergi süresi 15 günden fazla olamaz.

d)Resim içeriğinin siyasi amaca yönelik olmaması.

e)Galeri sergi Salonu yönetmelik gereği temmuz ve ağustos aylarında kapalıdır.

f)Sergilenecek eserlerin korunması ve taşınmasından sergi sahibi sorumludur.

2 gün

8

Geleneksel El Sanatları Kursu

(Ebru, Tezhip, Tel Kırma ve İğne Oyası Hüsn-ü Hat vs.)

a)Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tc. Kimlik numarası beyanı)

b)İki adet vesikalık fotoğraf

c)Yabancı uyruklu kişilerden ikametgah beyanı

5 dk

9

Sanatçı Tanıtım Kartı

Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Santları Sanatkarları, Türk Halk Müziği Mahalli Santçıları (Ozanları) Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

a)Dilekçe

b)Özgeçmiş

c)Sanatçıya ait eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

10

Halka Açık Özel Kütüphane Açılması

a)Valilik Makamından havaleli dilekçe

5 dk

11

Kütüphanecilik hizmetleri

Kütüphane Üyeliği;

a)Yerleşim Yeri Adres Belgesi (veya sabit ödenmemiş telefon faturası)

b)Kimlik

c)Fotoğraf

15 dk

Ödünç kitap verme hizmetleri;

a)Üye kartının ibrazı veya üye numarasıyla birlikte müracaat

5

12

Yazma ve Basma Eserler (İnceleme ve Araştırma Talebi)

a)Dilekçe

b)Telif ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Kullanıcı talep ederse kredi kartı ile ücret ödenebilmektedir. Pos Makinesi mevcuttur)

c)Nüfus cüzdan fotokopisi

Yazmalar için:

1-3 Saat

Matbular için:

Başvuru tarihinden bir gün sonra

13

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım

2863 Sayılı Kanunun 12. Maddesine göre; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik (15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete):

A) PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Müracaat dilekçesi (kanuni tebligat adresi belirtilmeli)

b) Taşınmaza İlişkin tescil kararı

c) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor

d) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

e) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

f) Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği

g) Kanuni tebligat adresi


B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor

b) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü

c)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi

f) )Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

g)Kanuni tebligat adresi, Valilikten havaleli müracaat dilekçesi

Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucuna göre

14

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

Tanıtım Amaçlı Çekimler


Ticari Amaçlı Çekimler

Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkinYönerge:

a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği )

b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri


a) Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

b) Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopileri

c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

d) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

15 Gün15 Gün

15

Kısa Süreli Tahsisler

(Konser, Yemek, Tiyatro vb. Etkinlikler İçin)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Kullanım Yönergesi:

a) Dilekçe (etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)

b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu

c) Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

1 Ay

(Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra)

16

Define Kazısı İzin İşleri

Define Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete):

1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi

2-Ada, parsel, çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname,

tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname

5 İş Günü

17

Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler;

a)Müzenin Gezilmesi

b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi

Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

KayseriMüzesi Pazartesi günleri kapalı,

diğer günler

açıktır.

18

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik(23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete):

1--Dilekçe

2-Nüfus cüzdan örneği

3-İkametgah belgesi

4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge

5-Üç adet vesikalık fotoğraf

6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi

7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste

8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay

15 Gün

19

Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

Müzelerle , Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (26/01/1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete):

Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.

Fotoğraf çekimleri için Valilik Onayı gerekmektedir.

15 Gün

Müzenin açık olduğu günlerde mesai saatleri içinde

20

Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete):

Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır

21

Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik (Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.) (10/08/1984 tarih ve 18485 sayılı Resmi Gazete):

Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda istenilen günde

22

-Mevzi İmar planı

-Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri

-HES Projesi

-Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

15 gün

İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda

23

Müze Kartı Talebi

15/04/2009 tarih ve 157 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönergesinin 5. Maddesi:

Müze ve Ören Yerlerinden;

1-Nüfus cüzdanı / pasaport / sürücü ehliyeti

5 Dakika

24

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 23. Maddeleri

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu:

Madde 6 :Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları

Madde 23 :Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları

1 ay

25

Kısa Süreli Tahsisler

(Konser, Tiyatro vb. etkinlikler için)

a)Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarihin açıkça belirtildiği)

b)Bakanlığımızca, Küsa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirtilen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu

c)Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme

1 hafta

26

Özel Tiyatrolara Maddi Katkı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete):

a)Dilekçe

b)Afiş, davetiye örnekleri

c)Gider belgeleri

d)Oyunun 25 kez sahnelendiğini gösterir tutanak

Proje 2 gün içinde Bakanlığa sunulur

27

Yerel Yönetimlerin Turizm Amaçlı Altyapı Projeleri İçin Yardım Ödenek Talepleri

Belediye Başkanlıklarından istenilen belgeler;

                a- Talep dilekçesi

b- Gerekçe raporu

c- İşin yapılacağına ve Bakanlığımızdan yardım istendiğine dair encümen kararı

d- Proje ugulama alanına ait döküman (İmar Planı, Harita, Pafta vs. )

e- Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge

f- Yaklaşık maliyet

g- Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini içeren dosya (Belgelerin asılları yada yetkililer tarafından onaylı suretleri)

Bakanlığın onayına bağlı

Köy Tüzel Kişilerinden(köy muhtarları) istenilen belgeler;

a)Proje Maliyeti

b)İhtiyar heyeti kararı

c)İlgili iş için proje

d)İlçe kaymakamlığından havaleli ön yazı

e)Tapuda sorun olmadığına dair yazı

Bakanlığın onayına bağlı

28

Yerel Yönetimlerin Derneklerin ve Vakıfıların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

Yerel Yönetimler İçin;

1- Talepte bulununal teşekkül adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı,
2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)
3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)
4- Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi
5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihiinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
 
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılıacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
Teşükkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dökümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
Dernek ve Vakıflar İçin;
1- Talepte bulununal teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı,
2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğününün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleşitirilebilir.)
3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)
4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)
5- Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi
6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihiinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılıacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
Teşükkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dökümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

29

Şenlikler, Fuar ve Festival Etkinliklerine Maddi Yardım Talebi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik (15/03/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazete):

a)Dilekçe

b)Etkinlik düzenleme komitesinin oluşturulması

c)Gider bütçesi

d)Etkinlik programı taslağı

e)Etkinliğe katılacak sanatçı ve grupların listesi

f)Etkinliğe ait afiş, broşür vb tanıtıcı materyal

3 gün içinde Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne arz edilir.

30

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi Gereğince Turizm Belgesi Talebi

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. Maddesi gereğince; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete):

a)Başvuru dilekçesi

b)Belge talep eden tesise ilişkin rapor

c)Taahhütname

d)Mülkiyet belgesi

e)Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı

f)İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşüne sunulur

31

Enformasyon ve Tanıtma Hizmetleri

Bilgi talebinde bulunan kişi veya kişilerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Danışma Bürosu’na müracaatları halinde, Kayseri’de gezilebilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi, kent planı, broşür, cd gibi tanıtıcı yayınlar verilmektedir.

Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün www.kayserikulturturizm.gov.tr web adresinden de bilgi edinilebilir.

Şahsın müracaatı halinde anında, yazılı talep durumunda

7 gün

32

Profesyonel Turist Rehberliği Faaliyetleri

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete:

Bakanlığımız ve Valiliğimizce görevlendirilecek yetkililer rehber denetimine sahiptir. Görevlendirilen kişiler rehber denetimi ile ilgili raporunu hazırlayıp 15 gün içerisinde Bakanlığa sunar.

15 gün

33

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Üstü)

2634 sayılı Turizmi TeşvikKanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete):

Yeterlilik Belgesi alabilmek için:

a)Başvuru yazısı,

b)Seyahat acentası işletme belgesi,

c)Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

d)Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti,

e)Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

f)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

g)Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi

20 Gün

34

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su Altı)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 37. Maddesi gereğince; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği (15/06/1997 tarihli 23020 sayılı Resmi Gazete):
a)Başvuru yazısı,
b)Seyahat acentası işletme belgesi,
c)Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti ya da Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,
d)Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı ya da onaylanmış sureti,
e)Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti,
f)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,
g)Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletmesi belgesi,
h)Dalış merkez yetki belgesi,
i)Dalış merkez yetki belgesi
j)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,
k) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

l) Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi,
m) Dalış noktaları,

n) Jurnal Defteri,

o) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri,

ö) Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentasinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol,

p) Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri verilecektir.

20 Gün

35

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde)

1-Dilekçe,

2-Jet-Ski liman envanter kayıtları,

3-Teknelerin tonilato belgeleri,

4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri,

5-Araçların test belgeleri ve faturaları

5 Gün

36

Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

(Kursiyer)

1-Dilekçe,

2-Dört adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi,

6-Varsa sınav tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi,

7- Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu,

8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

9-İkametgâh belgesi

20 Gün

37

Rehber Olmaya Hak Kazananların Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

(42.Madde)

1-Dilekçe,

2-Dört adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

5-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi,

6-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan,

7-Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu,

8- Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

9- İkametgâh belgesi,

10-Üniversitelerce düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya Bakanlıkça düzenlenen uygulama gezisine katıldığına ilişkin belge veya beyan

20 Gün

38

Kayıp veya Çalınmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-Zayi ilanı verilen gazetenin aslı veya karakol tutanağı aslı,

20 Gün

39

Soyadı Değişikliğinden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-Evlenme cüzdanı aslı veya boşanma ilamı aslı veya mahkeme kararı aslı

20 Gün

40

Yıpranma veya Kırılmadan Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont

20 Gün

41

İl Müdürlükleri Arasında Rehber Nakil Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-İkametgâh belgesi.

20 Gün

42

İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Yıllık Vize Talepleri

1-Bir önceki yılda düzenlenen en az üç hizmet içi eğitim seminerine katıldığına ilişkin belge,

2-Rehberlik Kimlik Kartı,

3-Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi.

10 Dakika

43

İl Müdürlüğümüze Bağlı Rehberlerin Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılamayacaklarına Dair Mazeret Bildirimleri

1-Dilekçe,

2-Sağlık Kurulu raporu,

3-Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,

4-Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,

5-Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süre ile ikamet zorunluluğu,

6-Doğal afetler,

7-Askerlik,

8-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri ile ilgili yazı.

Ocak ayı sonu veya

Nisan ayı sonu

44

Dil Ekletmeden Dolayı Rehberlik Kimlik Kartı Talepleri

1-Dilekçe,

2-İki adet fotoğraf,

3-Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği

4-Kimlik kartı ücretinin DÖSİMM turizm gelirleri hesabına yatırıldığına dair dekont,

5-Varsa başvuru tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesi veya Bakanlıkça yapılan yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarında başarılı olduğuna dair belge veya beyan

20 Gün

45

Tanıtıcı Yayın Talebi

1-Dilekçe

5 Dakika

46

Turizm İstatistik Bilgi Talebi

1-Dilekçe

30 dakika

47

Yeni Acente Başvurusu


1-Başvuru dilekçesi

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

3-Acenta ünvanın kabul edildiğine dair Bakanlıkça verilen yazı

4-Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu ticaret sicili gazetesi aslı veya onaylı sureti.

5- imzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret sicil tasdiknamesi aslı veya onaylı sureti.

6- Başvuru sahibi anonim şirketlerde Yönetim kurulu üyeleri ve şirket temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirket temsile yetkili kişi veya kişilerin;

- Nüfus suretleri( Noter Onaylı)

-Adli Sicil Kaydı aslı(Yabancı uyruklu kişiler içinde adli sicil belgeleri T.C. Cumhuriyet Başsavcılığından alınması gerekmektedir.)

-Tüzel kişiliğe temsili yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti

7- Seyahat Acenteliği Yönetmeliği’nin 35.İnci madde belirtilen personele ait;

* Otelcilik veya turizm konusunda, meslek Lisesi , önlisans veya Lisans diploması(Onaylı)

*Enformasyon Memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı

( c Grubu seyahat acentelerinde enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar Seyahat Acentaları yönetmeliğinin 34 maddesinin 1. fıkrasında belirtilen niteliklere haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

*Bakanlıkça verilmiş rehber belgesi(Onaylı)

*Onaylı Nüfus kayıt sureti (aslı veya Onaylı)

*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesinin aslı veya onaylı sureti.

8-Ek-1 yer alan acenta ünvanına ilişkin taahhütname aslı.

9-Ek-2’de yer alan sahip temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname aslı

10- 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34. maddesi’nde belirtilen değerler üzerinden ;

- Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta ünvanı ve ticaret ünvanı bulunması gerekmektedir.

- Teminat mektubu dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya İl ve İlçeler Genel Bütçeli Dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılabilir.

-A grubu için : 7,000,00 TL (Yedibin Türk Lirası)

-B Grubu İçin : 6,000,00 TL (Altıbin Türk Lirası)

-C grubu İçin : 5,000,00 TL Beşbin Türk Lirası)

ve her bir şube için bu miktarların %25’i olması

11-Resimli Soru Fişle

NOT: Başvuru dosyasında fotokopi evrak kabul edilmemektedir.

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir.
 
İlk Müracat Yeri : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
İsim : İsmet TAYMUŞ
Adres : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tel : (0 352) 222 03 63 – 232 08 98
Faks : (0 352) 232 25 81
E-posta : iktm38@kulturturizm.gov.tr
İkinci Müracat Yeri : Kayseri Valiliği
İsim : Ali USLANMAZ
Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : Kayseri Valiliğ